Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Pops amb çigrons.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=