Demana una correció de la recepta

Demana una correció de la recepta Espaghetti de solter.

Raó:Explicació:

Suma de control:
=